Privacy (ochrana osobních údajů)

Privacy (ochrana osobních údajů)

DR SCHÄR AG/S.p.A., jako zpracovatel osobních údajů (dále pouze: „Zpracovatel“) v souladu s GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation, Nařízením Evropského parlamentu a Rady v oblasti ochrany osobních údajů), – dále jen „GDPR“-, považuje privacy (ochranu osobních údajů) za jeden z hlavních cílů své činnosti. Vyzýváme Vás tedy, abyste si před sdělením jakéhokoli osobního údaje Zpracovateli pozorně přečetli tuto Privacy Policy (zásady ochrany osobních údajů), protože obsahuje důležité informace o privacy (ochrana osobních údajů) a o přijatých bezpečnostních opatřeních, aby byla zaručena jejich ochrana zcela v souladu s aplikovatelnými předpisy.

Dále tato Privacy Policy (zásady ochrany osobních údajů):

 • se týká těchto webových stránek a všech stránek, které nabízejí produkty a služby společnosti Dr. Schär AG/S.p.A. (zde dále pouze: „Webové stránky“) spravované Zpracovatelem;
 • tvoří nedílnou součást webových stránek a služeb, které nabízíme;
 • rozumí se rovněž poskytnutí informací v souladu s článkem 13 GDPR těm, kteří interagují s webovými službami těchto Webových stránek;
 • odpovídá Doporučení č. 2/2001 týkajícího se minimálních požadavků na sběr dat on-line v Evropské Unii, přijatému dne 17. května 2001 Pracovní skupinou „Článek 29“.

 ***

Zpracovatel Vás informuje, že zpracování vašich osobních údajů bude prováděno v souladu s principy korektnosti, zákonnosti, transparentnosti a ochrany vašeho soukromí a vašich práv. Vaše osobní údaje budou proto zpracovány v souladu se zákonnými ustanoveními GDPR 2016/679 a v souladu s povinnostmi tam stanovenými.

OBSAH
Dále poskytuje obsah této Privacy Policy (zásady ochrany osobních údajů) tak, aby bylo možné snadno najít informace, které vás zajímají ohledně zpracování vašich osobních údajů.

1. ZPRACOVATEL A OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2. OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDMĚTU ZPRACOVÁNÍ
2.1 Údaje o prohlížení
2.2 Údaje dobrovolně poskytované uživatelem
2.3 Cookie

2.4 Údaje nezletilých

3. BANNER PŘI PRVNÍM VSTUPU
4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A POVINNÁ NEBO DOBROVOLNÁ POVAHA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, BEZPEČNOST A MÍSTO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
6. OZNÁMENÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ
7. VAŠE PRÁVA
8. ZMĚNY
9. KONTAKTY

1. UŽIVATEL A OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V návaznosti na konzultování a používání služeb těchto webových stránek mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob.

Identifikační údaje Zpracovatele a správce Webových stránek jsou následující:

Dr. Schär AG/S.p.A., se sídlem 9 Winkelau, Postal (BZ), Itálie, DIČ IT00605750215, email: privacy@schaer.com.

Vaše osobní údaje budou moci být podle zpracování oznámeny zaměstnancům nebo spolupracovníkům Zpracovatele, kteří spadají do kategorie administrativních pracovníků, obchodních pracovníků, právníků, účetních nebo správců informačních systémů, kteří pracují přímo pro Zpracovatele, jsou jmenováni odpovědnými nebo pověřenými za zpracování v souladu s články 28 a 29 GDPR 2016/679 a dostávají v tomto ohledu operativní instrukce.

2. OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ

2.1 Údaje o prohlížení

Informační systémy a softwarové procedury určené pro fungování Webových stránek získávají v průběhu jejich normálního výkonu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní při používání protokolů komunikace Internet. Jedná se informace, které nejsou shromažďovány, aby byly spojeny s identifikovanými subjekty, ale které pro jejich samotný charakter by mohly prostřednictvím zpracování a spojení s údaji drženými třetími osobami, umožnit identifikaci uživatelů. Do této kategorie údajů náleží adresy IP nebo jména nebo domény počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webovým stránkám, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, hodinu požadavku, používanou metodu při předkládání požadavku serveru, velikost souboru získaného jako odpověď, numerický kód udávající stav odpovědi dané serverem (úspěšný, chyba, atd.) a jiné parametry týkající se operativního systému a informatického prostředí uživatele. Tyto údaje jsou používány s cílem získat anonymní statistické informace o používání webových stránek a pro kontrolu jejich správného fungování, aby umožnily - vzhledem k architektuře použitých systémů - správné poskytování služeb, ověření odpovědnosti z bezpečnostních důvodů v případě hypotetických informatických trestných činů poškození Webových stránek nebo třetích osob; a jsou zpravidla po sedmi dnech vymazány.

2.2 Údaje poskytované uživatelem dobrovolně

Webové stránky nabízejí možnost poskytnout dobrovolně osobní informace například prostřednictvím registrace v kontaktním formuláři, žádosti o služby nebo informace, nepovinné, explicitní a dobrovolné zasílání elektronické pošty na adresy uvedené na Webových stránkách, atd.

2.3 Cookie

- Definice, charakteristiky a aplikování předpisů
Cookie jsou malé textové soubory, které uživatelem navštívené stránky zasílají a registrují na jeho počítači nebo mobilním zařízení, aby byly pak zpět zaslány stejným webovým stránkám při příští návštěvě. Právě díky souborům cookie si webové stránky pamatují akce a preference uživatele (jako například přihlašovací údaje, zvolený jazyk, rozměry znaků, jiná nastavení zobrazení atd.) tak, aby nemusely být znovu uváděny, když se uživatel vrátí na zmíněné webové stránky nebo se pohybuje z jedné stránky na druhou stejného webu. Cookie jsou tedy používána pro provádění informatické autentizace, monitorování sekcí a ukládání informací týkajících se činnosti uživatelů, kteří navštíví webové stránky a mohou obsahovat i jedinečný identifikační kód, který umožní získat stopy brouzdání uživatele uvnitř webových stránek pro statistické nebo reklamní účely. V průběhu prohlížení webových stránek může uživatel na svůj počítač nebo mobilní zařízení obdržet také soubory cookie jiných webových stránek nebo serverů, než jsou prohlížení (tzv. Cookie „třetích stran“). Některé operace by bez používání cookie nemohly být učiněny. Soubory cookie jsou tedy v určitých případech technicky nutné pro samotné fungování webových stránek.

Existují různé druhy souborů cookie, podle jejich charakteristik a funkcí, které mohou zůstat v počítači nebo mobilním zařízení uživatele po různě dlouhou dobu: tzv. sekční cookie, které jsou automaticky vymazány při uzavření prohlížeče; tzv. trvalé cookie, které přetrvávají v zařízení uživatele až do předem stanovené doby.

Na základě předpisů pro používání souborů cookie platných v Itálii ne vždy je vyžadován výslovný souhlas uživatele. Především takový souhlas nevyžadují „technické soubory cookie“, tj. používané pouze za účelem provést přenos komunikace na elektronické komunikační síti nebo v nezbytně nutné míře pro poskytnutí služby, která byla výslovně vyžádána uživatelem. Jinými slovy se jedná o soubory cookie nezbytné pro fungování webových stránek nebo nutných pro provádění činnosti požadované uživatelem.

Mezi technické soubory cookie, které nevyžadují výslovný souhlas pro jejich používání, italský Inspektor pro ochranu osobních údajů (porovnej Ob. Nař. „Určení zjednodušených režimů pro informování a získávání souhlasu pro použití souborů cookie - 8. května 2014“) zahrnuje také:

 • „soubory cookie analytics“ tam, kde jsou používány přímo správcem stránek pro sběr informací, v souhrnné podobě, na počtu uživatelů a jak tito navštěvují stránky,
 • soubory cookie prohlížení nebo sekce (pro ověření),
 • funkční soubory cookie, které umožňují uživateli prohlížení v závislosti na sérii zvolených kriterií (například jazyk, zvolené produkty ke koupi) s cílem zlepšit služby poskytované samotnému uživateli.

Naopak pro „profilové soubory cookie“, tj. ty zaměřené na vytvoření uživatelských profilů a používané s cílem zasílání reklamních sdělení v souladu s manifestovanými preferencemi samotného uživatele v rámci brouzdání po síti, je vyžadován předběžný souhlas uživatele.

- Typologie souborů cookie používané Webovými stránkami a možnost (ne-)zvolení

Webové stránky používají následující soubory cookie a nabízejí možnost jejich (ne-)zvolení, aniž by byly dotčeny soubory cookie třetích stran, pro které se uživatel musí přímo odkázat na příslušné způsoby zvolení a nezvolení příslušných souborů cookie, které jsou dále uvedeny prostřednictvím odkazu:

 • Technické soubory cookie - navigační nebo sekční a nezbytně nutné pro fungování Webové stránky nebo aby umožnily uživateli využít obsahy a jím vyžadované služby.
 • Technické soubory cookie - analytics, které umožňují pochopit, jak uživatelé používají Webové stránky. Tyto soubory cookie neshromažďují informace o totožnosti uživatele, ani žádný osobní údaj. Informace jsou zpracovávány anonymně v souhrnné formě.
 • Funkční technické soubory cookie, tj. používané pro aktivování specifických funkcí stránek a série zvolených kriterií (například jazyk, zvolené produkty ke koupi) s cílem zlepšit poskytované služby.

POZOR: deaktivace technických souborů cookie anebo funkčních souborů cookie může znemožnit prohlížení stránek nebo některé služby nebo určité funkce Webových stránek mohou nebýt k dispozici nebo nefungovat správně a uživatel může být nucen změnit nebo ručně zadat některé informace nebo preference pokaždé, když stránky navštíví.

 • Soubory cookie třetích stran, tj. soubory cookie stránek nebo webových serverů odlišných od Zpracovatele používané k vlastním účelům zmíněných třetích stran, mezi kterými i soubory cookie profilování. Upřesňujeme, že tyto třetí subjekty, dále uvedené s příslušnými odkazy na politiky privacy (ochrana osobních údajů), jsou autonomními zpracovateli údajů shromažďovaných prostřednictvím jimi poskytovaných souborů cookie; uživatel se proto musí obrátit na jejich politiku zpracování osobních údajů, informace a formuláře souhlasu (zvolení a nezvolení příslušných souborů cookie) dále uvedených (jak je upřesněno v Ob. nař. Určení zjednodušených režimů pro informování a získávání souhlasu pro použití souborů cookie - 8. května 2014):

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Detail souborů cookie přítomných na Webových stránkách:
seznam souborů cookie přítomných na stránkách a popis jejich funkce a trvání souborů cookie

 

_gid --> Google Universal Analytics, analytics performance

schaer_language --> Language preferences -> functionality

_ga -> Aggregate analysis of website visits, Google Analytics, performance

__zlcmid –> Privacy policy cookie, functionality

__zlcprivacy --> Privacy policy cookie, functionality

__unam --> Social sharing buttons, functionality  

__lc.visitor_id.7760931 --> livechat Inc chat integration plugin, functionality

Facebook retargeting pixel -- > profiling cookie is installed only if user accepts cookie policy

 

Společnost Dr. Schär AG/S.p.A. zajistila oznámení Správci pro zpracování profilování provedených prostřednictvím webových stránek.

- Jak zobrazit a změnit soubory cookie pomocí vlastního navigačního programu (tzv. prohlížeče)

Uživatel může zvolit, které soubory cookie povolit pomocí příslušného dále uvedeného postupu, jakož i povolit, zablokovat nebo vymazat (zcela nebo zčásti) soubory cookie i pomocí specifických funkcí vlastního navigačního programu (tzv. prohlížeče): nicméně v případě, že jsou všechny nebo některé ze souborů cookie deaktivovány je možné, že Webové stránky nelze prohlížet nebo že některé služby nejsou k dispozici nebo nefungují správně anebo by uživatel mohl být nucen změnit nebo ručně zadat některé informace nebo preference pokaždé, když Webové stránky navštíví.
Pro bližší informace o tom, jak nastavit preference o používání souborů cookie pomocí vlastního prohlížeče, je možné konzultovat příslušné instrukce:

Se specifickým odkazem na soubory cookie Google Analytics je možné nainstalovat příslušný add-on pro jejich deaktivaci z následující adresy: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2.4 Údaje nezletilých

V případě, kdy jsou zpracovávány údaje týkající se nezletilých, bude příslušný souhlas požadován od subjektu, v jehož péči nezletilý je.

 

3. BANNER PŘI PRVNÍM VSTUPU

Opatření Inspektora ze dne 8. května 2014 vyžaduje v případě používání jiných, než technických souborů cookie, přípravu banneru při prvním vstupu uživatele na stránky (tzv. krátká informace), který udává základním způsobem jaké jsou způsoby správy souborů cookie na webových stránkách a odkazuje na rozšíření privacy policy (zásady ochrany osobních údajů).

Společnost Dr. Schär AG/S.p.A. Připravila výše uvedený banner a byl rovněž připraven příslušný soubor cookie, který ukládá volbu uživatele v oblasti instalace souborů cookie po dobu 365 dnů; to znamená, že uživatel zobrazí soubory cookie pouze jednou a pokud by chtěl následně změnit provedené volby, bude to moci udělat podle instrukcí uvedených v odstavci „Jak zobrazit a změnit soubory cookie pomocí vlastního navigačního programu (tzv. prohlížeče)“.

 

4.  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A POVINNÁ NEBO DOBROVOLNÁ POVAHA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Údaje, které nám poskytujete prostřednictvím Webových stránek budou zpracovány Zpracovatelem pro následující účely:

a) účely týkající se poskytování požadovaných služeb

Poskytnutí vašich údajů pro výše uvedené účely (a) je volitelné, ale případné neposkytnutí údajů by mohlo znemožnit poskytování požadovaných služeb.
Ve smyslu článku 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR vás nežádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k těmto účelům, neboť tyto údaje jsou nutné pro splnění povinností vyplývajících ze smlouvy, jejíž stranou je zájemce anebo pro plnění specifických požadavků zájemce před uzavřením smlouvy.

b) účely výzkumu/statistických analýz souhrnných nebo anonymních údajů, tedy bez možnosti identifikovat uživatele, zaměřené na měření účinnosti případných uskutečněných kampaní web marketingu, měření návštěvnosti a hodnocení použitelnosti a zájmu.

Zpracování souhrnných a anonymních údajů předpokládají použití GDPR 2016/679.

c) účely týkající se plnění povinností vyplývajících ze zákona, z nařízení nebo z evropských předpisů.

Poskytnutí vašich údajů pro výše uvedené účely (c) je povinné, jejich případné neposkytnutí by Zpracovateli neumožnilo splnit povinnosti vyplývající ze zákona, z nařízení nebo z evropských předpisů.

Připomínáme, že v souladu s článkem 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR není pro tyto účely nutný souhlas se zpracováním vaši údajů.

d) účely reklamních sdělení.

V souladu s nařízením úřadu Inspektora pro ochranu osobních údajů „Směrnice v oblasti reklamní činnosti a proti spamu – 4. července 2013 [2542348]“ v případě, že se rozhodnete poskytnout váš souhlas s přijímáním informací týkajících reklamních činností, včetně výzkumů trhu Zpracovatele, vás informujeme, že tyto činnosti budou být vykonávány, jak je upraveno v platné úpravě, prostřednictvím papírové pošty, telefonickými kontakty prostřednictvím operátora („tradiční způsoby“), e-mail, zasíláním SMS, oznámením push a prostřednictvím sociálních sítí („automatizované způsoby“). Rovněž vám oznamujeme, že se v jakémkoli okamžiku můžete rozhodnout odvolat dříve udělený souhlas pro tradiční nebo automatizované způsoby pouhým oznámení Zpracovateli neformálně na privacy@schaer.com.

Poskytnutí vašich údajů pro výše uvedené účely (d) je volitelné a nevyžaduje váš předchozí souhlas. V případě neposkytnutí souhlasu budete moci využívat požadované služby, i když vám Zpracovatel nebude moci zasílat reklamní sdělení. Jednou udělený souhlas bude moci být odvolán v jakémkoli okamžiku pro všechny tyto způsoby nebo pouze pro jeden z nich nebo pro některé z nich.

e) účely profilování (např. vytváření uživatelských profilů založených na uživatelských preferencích, zvycích a spotřebitelských volbách, a to pomocí elektronických nástrojů).

Tato činnost profilování může být vykonávána promocí souborů cookie nebo pomocí jiných technologií profilování online, např. trackers, (viz příslušná sekce 2.3), anebo pomocí shody shromážděných osobních údajů týkajících se dodávky a příslušného používání více různých funkcí, které má uživatel k dispozici, jak je upraveno směrnicemi v oblasti zpracování osobních pro profilování on line - 19. března 2015.

Poskytnutí vašich údajů pro výše uvedené účely (e) dobrovolné a vyžaduje váš předběžný a specifický souhlas, poskytnutý také zjednodušenými způsoby předpokládanými zmíněnými Ob. Nař. Určení zjednodušených způsobů pro oznámení a získání souhlasu pro používání souborů cookie - 8. května 2014 - a směrnice v oblasti zpracování osobních údajů pro profilování on line (překročení banneru na začátku procházení webové stránky). V případě neposkytnutí souhlasu budete moci využívat požadované služby, ale Zpracovatel nebude moci vykonávat zpracování profilování a zasílat sdělení odpovídající vašim preferencím.  Rovněž vám oznamujeme, že se v jakémkoli okamžiku můžete rozhodnout odvolat dříve udělený souhlas s profilováním pomocí křížení informací nebo jiných technologií profilování používaných Zpracovatelem, a to neformálním oznámením Zpracovateli na privacy@schaer.com.

 

 

 

 

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, BEZPEČNOST A MÍSTO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVACÍ PROCESY A DOBY UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány Zpracovatelem - nebo třetími subjekty pečlivě zvolenými pro jejich spolehlivost a odbornost, jakož i správně jmenovanými správcem zpracování - omezeně na dosažení výše uvedených účelů, převážně automatizovanými prostředky, ale také v papírové podobě, po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů, pro které byly shromážděny. Pro zpracování vašich osobních údajů nejsou používány automatizované rozhodovací procesy.

Specifická bezpečnostní opatření jsou dodržována, aby se předešlo ztrátě údajů, nezákonnému nebo nesprávnému použití a nepovoleným přístupům zcela v souladu s ustanovením článku 32 GDPR.

Zpracování spojená se službami webu těchto Webových stránek jsou prováděna převážně ve výše uvedeném sídle Zpracovatele. Datová centra Zpracovatele jsou situována na italském území. Zpracovatel využívá také technologické služby KEY-TEC GmbH & Co. KG e webAlm GmbH pro provádění některých zpracování k výše uvedeným účelům s tím, že data budou umístěna také v sídlech výše uvedených společností.

Osobní údaje, které se Vás týkají, shromážděné prostřednictvím formuláře našich webových stránek, budou uchovávány po dobu nutnou pro plnění Vašich požadavků. Pokud existuje další předpis, který nařizuje delší dobu uchovávání, budeme jej respektovat. Údaje shromážděné pomocí souborů cookie budou uchovávány po dobu stanovenou jednotlivými soubory cookie.

 

6.    OZNÁMENÍ, ŠÍŘENÍ A PŘENOS DAT TŘETÍM ZEMÍM NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Vaše osobní údaje budou moci být sděleny externím subjektům mimo Zpracovatele, jejichž činnost je nutná nebo funkční pro poskytování služeb.

Vaše obecné osobní údaje budou moci být předány třetím subjektům jako: 1. osobám, společnostem nebo kancelářím, které Zpracovateli poskytují asistenční služby a služby poradenství, správně jmenovanými správci zpracování; 2. subjektům, organizacím nebo úřadům, jimž musí být vaše osobní údaje poskytnuty povinně na základě ustanovení zákona nebo nařízení příslušných úřadů; 3. zmocněným subjektům anebo subjektům Zpracovatelem pověřeným výkonem činností úzce souvisejících s dosažením výše uvedených cílů (včetně zásahů technické údržby systémů), správně jmenovaným správci zpracování; 4. obchodním partnerům, určeným pro kategorii, kteří vykonávají zpracování pro účely přímého marketingu jako samostatní zpracovatelé, ale pouze v případě, že jste poskytl specifický souhlas v tomto smyslu.

Zpracovatel neprovede zpracování, která zahrnují poskytnutí bez získání vašeho specifického souhlasu.

Vámi poskytnuté údaje nepředáme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo EU.

7. VAŠE PRÁVA

Máte právo požádat nás v jakékoli okamžiku o přístup k údajům, které se Vás týkají, o jejich změnu, doplnění nebo vymazání, jejich omezení nebo odmítnout jejich zpracování tam, kde jsou k tomu zákonné důvody, jakož i o převedení výše uvedených údajů k jinému Zpracovateli osobních údajů. Poskytneme Vám písemnou odpověď do 30 dnů. V jakémkoli okamžiku budete moci odvolat souhlasy poskytnuté na těchto webových stránkách, na jednom z kontaktů uvedených v odstavci „Informace o Zpracovateli osobních údajů a o případném správci ochrany osobních údajů“. Můžete rovněž navrhnout reklamaci u národního úřadu kontroly tam, kde máte za to, že vaše údaje byly zpracovány neoprávněně.

Požadavky zasílejte elektronickou poštou na adresu: privacy@schaer.com.

8. ZMĚNY

Zpracovatel může změnit nebo jednoduše aktualizovat tuto Privacy Policy (zásady ochrany osobních údajů) Webových stránek, zcela nebo zčásti, i v důsledku změny legislativních ustanovení a nařízení, která upravují tuto oblast a chrání vaše práva. Tyto změny a aktualizace Privacy Policy (zásady ochrany osobních údajů) budou uživatelům oznámeny na domovské stránce, jakmile budou zavedeny a budou závazné, jakmile budou publikovány na webových stránkách. Vyzýváme vás tedy pravidelně navštěvovat tuto sekci, abyste se seznámili s nejnovější aktualizovanou verzí této Privacy Policy (zásady ochrany osobních údajů) tak, abyste byli vždy informováni o tom, jaké informace shromažďujeme a k jakému účelu.

9. KONTAKTY

Pokud si přejete dostat jakoukoli informaci o zpracování vašich osobních údajů prováděném Zpracovatelem, můžete se obrátit na společnost pisatele, zpracovatele osobních údajů, jednoduchým oznámením učiněným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou na adresu privacy@schaer.com.
 

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKO 

V souladu se základními pravidly Inspektora Privacy (Ochrana osobních údajů) ze dne 23. ledna 2012
Společnost Dr. Schär AG/S.p.A. Ve funkci správce stránek www.schaer.com a každé jiné stránky v jejím majetku, je povinna upozornit uživatele, že: 
- musí s nutnou pozorností zvážit možnost poskytnout nebo neposkytnout osobní údaje (včetně e-mailové adresy), které mohou i nepřímo odhalit jeho totožnost;
- musí zvážit možnost publikovat nebo nepublikovat fotografie a videa, které mohou umožnit identifikaci nebo učinit identifikovatelnými osoby a místa;
- musí věnovat zvláštní pozornost možnosti zařadit do svých zásahů údaje, které mohou i nepřímo odhalit totožnost třetích osob, například: jiné osoby ve společnosti autora post stejné patologie, lidské zkušenosti nebo léčby;
- to, co je psáno na tomto fóru/v této komunitě může být indexováno a dosažitelné nejobecnějšími vyhledávači (Google, Yahoo, atd.). 
Upřesňujeme, že data vložená do tohoto fóra/komunity mohou konzultovat pouze jiní uživatelé, kteří jsou na stránkách zaregistrováni.

 

Závazné znění privacy policy (zásady ochrany osobních údajů) je znění v italském jazyce.