Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia

Spoločnosť DR SCHÄR AG/S.p.A. vystupuje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ považuje ochranu súkromia a ochranu osobných údajov za jeden z hlavných cieľov svojej činnosti, a preto Vás chceme týmto požiadať aby ste si skôr, než poskytnete Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, pozorne prečítali tieto Zásady ochrany súkromia (ďalej len „Zásady“), pretože obsahujú dôležité informácie o ochrane osobných údajov a bezpečnostných opatreniach prijatých na zabezpečenie ich ochrany v súlade s právnymi predpismi.

 

O týchto Zásadách platí, že:

  • sa týkajú týchto webových stránok a všetkých stránok, ktoré ponúkajú tovar a služby od spoločnosti Dr. Schär AG/S.p.A. (ďalej len „Webové stránky“), a ktoré spravuje Prevádzkovateľ;
  • tvoria neoddeliteľnú súčasť Webových stránok a ponúkaných služieb;
  • si ich zverejnením Prevádzkovateľ plní svoje povinnosti voči návštevníkom Webových stránok podľa čl. 13 GDPR;
  • sú v súlade s odporúčaním č. 2/2001 zo dňa 17.5.2001 o určitých minimálnych požiadavkách na zhromažďovanie osobných údajov v rámci Európskej únie online, prijatému Pracovnou skupinou „WP 29“.

 ***

Prevádzkovateľ Vám týmto oznamuje, že spracúvanie Vašich osobných údajov bude vykonávané v súlade s princípmi korektnosti, zákonnosti a transparentnosti a ochrany Vášho súkromia a práv. Vaše osobné údaje teda budú spracúvané v súlade s pravidlami nariadenia GDPR.

OBSAH

Nasledujúci obsah Vám uľahčí orientáciu v dokumente a vyhľadanie informácií týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov:

 

1. PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2. PREDMET SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Osobné údaje získané prehliadaním Webových stránok

2.2 Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje

2.3 Súbory Cookie

2.4 Osobné údaje neplnoletých

3. OZNÁMENIE PRI PRVEJ NÁVŠTEVE WEBU

4. ÚČEL SPRACOVANIA; POVINNÉ A DOBROVOĽNÉ POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

5. SPÔSOB A MEISTO SPRACÚVANIA ÚDAJOV A ZABEZPEČENIE ICH OCHRANY

6. KOMUNIKÁCIA A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

8. ZMENY ZÁSAD

9. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

1. PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súvislosti s prehliadaním Webových stránok môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb, ktoré je možné na základe získaných osobných údajov identifikovať.

Na uplatnenie vyššie špecifikovaných zákonom ustanovených práv je možné obrátiť sa na prevádzkovateľa osobných údajov alebo zodpovednú osobu na týchto kontaktných adresách:

Údaje o prevádzkovateľovi osobných údajov. 

Prevádzkovateľ osobných údajov je Dr. Schär SpA/AG, so sídlom vo Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Taliansko, tel. 0473 / 293 300 e-mail privacy@schaer.com

Údaje o zodpovednej osobe. 

Prevádzkovateľ osobných údajov okrem toho menoval zodpovednú osobu (Data Protection Officer – DPO) k dispozícii v jeho sídle (Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Taliansko, Tel. 0473 / 293 300) alebo písomne na dpo@drschaer.com.

 

Spracúvané osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom a externým spolupracovníkom Prevádzkovateľa. Za externých spolupracovníkov sú považovaní administratívni pracovníci, predajcovia, právny poradcovia, účtovníci a správcovia informačných technológií, ktorí dodávajú Prevádzkovateľovi služby a na základe poverenia Prevádzkovateľa spracúvajú v jeho mene a podľa jeho pokynov v súlade s čl. 28 a 29 GDPR osobné údaje dotknutých osôb (ďalej len "Sprostredkovateľ").

 

2. PREDMET SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

2.1 Navigačné údaje

Informačné systémy a softvérové postupy používané pri prevádzke Webových stránok pri svojej bežnej prevádzke spracúvajú osobné údaje zvyčajne využívané internetovými komunikačnými protokolmi. Tieto informácie nie sú zhromažďované za účelom identifikácie jednotlivých návštevníkov Webových stránok, no napriek tomu k nej počas ich spracúvania a kombinácii s údajmi zhromažďovanými treťou stranou môže dôjsť. Medzi tieto údaje patria IP adresy a domény počítačov využívané pre pripojenie sa k Webovým stránkam, URI adresy jednotlivých zdrojov, čas odoslania požiadavky, spôsob odoslania požiadavky, veľkosť súboru získaného ako odpoveď, numerický kód znázorňujúci stav odpovede danej serverom (úspešný, chyba atď.) a iné informácie týkajúce sa návštevníkovho operačného systému a prostredia počítača. Tieto údaje sú používané za účelom získania anonymných štatistických informácií o používaní Webových stránok a kontroly ich správneho fungovania a zároveň aby mohol Prevádzkovateľ s ohľadom na štruktúru používaných systémov zabezpečiť správne poskytovanie služieb a zaistiť ochranu pred prípadnou kyber-kriminalitou mierenou proti Webovým stránkam alebo tretím stranám. Tieto údaje sú spravidla po 7 dňoch vymazané.

 

2.2 Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje

Webové stránky umožňujú dobrovoľne poskytnúť niektoré osobné údaje napr. Vyplnením kontaktného formulára, vyžiadaním si služby či informácií, nepovinným a dobrovoľným zaslaním elektronickej pošty na adresy uvedené na Webových stránkach a pod.

 

2.3 Súbory Cookie

Spoločnosť Dr. Schär AG / S.p.A. zabezpečila oznámenie spracovania osobných údajov profilovaním vykonávaným prostredníctvom Webových stránok príslušnému úradu na ochranu osobných údajov.

 

2.4 Osobné údaje neplnoletých

V prípade spracúvania osobných údajov týkajúcich sa maloletých bude súhlas vyžadovaný od ich zákonného zástupcu.

 

3. OZNÁMENIE PRI PRVEJ NÁVŠTEVE WEBU

 

Nariadenie Úradu na ochranu osobných údajov Talianskej republiky z 8. mája 2014 vyžaduje v prípade spracovania netechnické súborov cookie na webe, aby bol návštevník pri prvej návšteve Webových stránok informovaný prostredníctvom oznámenia o spracovaní súborov cookie (tzv. Krátka informácie). Toto oznámenie má návštevníkovi poskytnúť základné informácie o používaní súborov cookie na Webových stránkach a o možnostiach ich nastavenia s odkazom na úplné znenie týchto Zásad.

 

Spoločnosť Dr. Schär AG / S.p.A., ako Prevádzkovateľ pripravila vyššie uvedené oznámenia a v tejto súvislosti zároveň začala užívať zvláštny súbor cookie, ktorý ukladá voľbu používateľa v oblasti správy súborov cookie po dobu 365 dní; to znamená, že sa návštevníkovi zobrazí oznámenie ohľadom používania súborov cookie iba raz, a ak by následne chcel zmeniť vykonanej voľby, bude tak môcť urobiť podľa pokynov uvedených v sekcii "Ako zobraziť a zmeniť súbory cookie pomocou webového prehliadača".

 

4.  ÚČEL SPRACOVANIA; POVINNÉ A DOBROVOĽNÉ POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Údaje poskytnuté prostredníctvom Webových stránok stránky budú Prevádzkovateľom spracúvané pre tieto účely:

 

a) Účely súvisiace s poskytovaním požadovaných služieb: prihlásenie do Schär Clubu

Pre tieto účely nie je v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR požadovaný súhlas so spracovaním osobných údajov, pretože sa jedná o údaje nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a pre plnenie špecifických požiadaviek dotknutej osoby pred uzavretím takejto zmluvy.

V zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR vás nežiadame o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na tieto účely, pretože tieto údaje sú potrebné pre splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je záujemca alebo pre plnenie špecifických požiadaviek záujemcov pred uzavretím zmluvy.

 

b) Účely výskumu / štatistické analýzy súhrnných alebo anonymných údajov, bez možnosti identifikácie návštevníka stránky, zamerané na skúmanie efektivity webovej marketingovej kampane alebo na meranie návštevnosti a použiteľnosti Webových stránok a hodnotenia a záujmu zo strany verejnosti.

Spracovanie súhrnných a anonymných údajov nie je spracovaním osobných údajov, a preto na sa ich spracúvanie nariadenie GDPR nevzťahuje.

 

c) Účely týkajúce sa plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo z predpisov Európskej únie

Poskytnutie údajov za vyššie uvedeným účelom je povinné a ich prípadné neposkytnutie by Prevádzkovateľovi znemožnilo splniť si svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov alebo z legislatívy Európskej únie.

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR nie je súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel vyžadovaný.

 

d) Účely marketingových oznámení

V súlade s rozhodnutím Úradu na ochranu osobných údajov Talianskej republiky "Smernica v oblasti reklamnej činnosti a proti spamu - 4. júla 2013 [2542348]" Vás týmto informujeme, že v prípade udelenia súhlasu s prijímaním obchodných a iných oznámení, vrátane vykonávania výskumu trhu, je Prevádzkovateľ oprávnený Vás kontaktovať, v súlade s platnou právnou úpravou, prostredníctvom listovej korešpondencie, telefonicky (tzv. tradičné spôsoby) a ďalej prostredníctvom e-mailu, zaslaním SMS, webovým oznámením a prostredníctvom sociálnych sietí (tzv. automatizované spôsoby).

Udelený súhlas pre tradičné a / alebo automatizované spracovanie osobných údajov za týmto účelom zasielania marketingových oznámení môže byť kedykoľvek odvolaný jednoduchým neformálnom oznámením zaslaným na privacy@schaer.com. Súhlas je možné odvolať pre všetky spôsoby spracúvania alebo len pre niektoré z nich.

Poskytnutie osobných údajov pre vyššie uvedené účely je dobrovoľné a vyžaduje Váš predchádzajúci súhlas. Neposkytnutie súhlasu neovplyvňuje možnosť využívať požadované služby.

 

e) Účely profilovania (napr. vytváranie užívateľských profilov na základe užívateľových preferencií, zvykov a spotrebiteľských volieb s pomocou elektronických nástrojov)

Profilovanie môže byť uskutočňované pomocou súborov cookie alebo iných online technológií slúžiacich na zaznamenávanie preferencií a profilovanie (pozri časť 2.3 týchto Zásad) a / alebo spájaním osobných údajov zhromaždených v súvislosti s poskytovaním služieb s ďalšími osobnými údajmi dotknutej osoby, tak ako je upravené v Odporúčaní o spracovaní osobných údajov pre online profilovanie z 19. marca 2015.

 

Poskytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely je dobrovoľné a na ich spracúvanie sa vyžaduje Váš predbežný a úplný súhlas, ktorý môže byť udelený aj zjednodušenými spôsobmi v súlade s nariadením Úradu na ochranu osobných údajov Talianskej republiky s názvom "Určenie zjednodušených režimov pre informovanie a získavanie súhlasu na použitie súborov cookie - z 8. mája 2014“ a „Odporúčaním v oblasti spracúvania osobných údajov pre online profilovanie"(ignorovanie oznámenia o používaní súborov cookie na webe pri prvej návšteve Webových stránok). V prípade neposkytnutia súhlasu nedôjde k obmedzeniu poskytovania služieb, Prevádzkovateľ ale nebude schopný vykonávať profilovanie a zasielať návštevníkovi Webových stránok oznámenia na základe jeho preferencií.

Súhlas so spracovaním za účelom profilovania môže byť kedykoľvek odvolaný neformálnym oznámením zaslaným na privacy@schaer.com.

  

5. SPÔSOB A MEISTO SPRACÚVANIA ÚDAJOV A ZABEZPEČENIE ICH OCHRANY

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané len v rozsahu účelov uvedených v Zásadách a výlučne Prevádzkovateľom - alebo tretími subjektmi, tzv. Sprostredkovateľmi, ktorí boli Prevádzkovateľom starostlivo zvolení pre ich spoľahlivosť a odbornosť. Spracúvanie je vykonávané prevažne automatizovanými prostriedkami, ale aj v listinnej podobe, po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktoré boli osobné údaje získané.

Za účelom prevencie straty osobných údajov, ich nezákonného alebo neoprávneného použitia či prístupu k nim prijal Prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami článku 32 GDPR zvláštne bezpečnostné opatrenia.

 

Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s využívaním webových služieb ponúkaných na Webových stránkach sú spracúvané najmä v sídle Prevádzkovateľa. Dátové centrá Prevádzkovateľa sa nachádzajú na území Talianska. Prevádzkovateľ využíva aj informačné služby / dátové centrá KEY-TEC GmbH & Co. KG a webAlm GmbH za účelom zaistenia spracovania osobných údajov opísaných vyššie, čo má za následok, že Vaše osobné údaje budú umiestnené aj v sídlach týchto spoločností.

 

Vaše osobné údaje zozbierané prostredníctvom formulárov dostupných na našich Webových stránkach budú uchované po dobu nevyhnutne potrebnú na vyriešenie Vašej požiadavky. Vaše osobné údaje budeme spracúvať dlhšie, a to ak nám takúto povinnosť ukladá právny predpis. Údaje zhromaždené pomocou súborov cookie budú uchovávať po dobu stanovenú pre jednotlivé súbory cookie.

 

6 KOMUNIKÁCIA A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktorých služby sú nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky Webových stránok a služieb Prevádzkovateľa.

Vaše bežné osobné údaje môžu byť odovzdané tretím subjektom ako sú:

1. fyzické alebo právnické osoby, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú poradenské služby, a vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov môžu vystupovať aj v postavení ďalšieho Prevádzkovateľa;

2. organizácie alebo úrady, ktorým sú tieto údaje poskytnuté povinne na základe ustanovení zákona alebo z rozhodnutia príslušných orgánov;

3. povereným subjektom alebo ďalším subjektom, ktorým Prevádzkovateľ zveril výkon určitej činnosti, ktorý úzko súvisí s dosiahnutím účelov spracúvania osobných údajov podľa týchto Zásad (vrátane technickej údržby systémov), a ktorí môžu vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov vystupovať postavení Sprostredkovateľa;

4. obchodným partnerom, ktorí spracúvajú osobné údaje pre priame marketingové účely ako ďalší prevádzkovateľ v súlade so svojím predmetom podnikania, ale iba v prípade, že im k tomu dotknutá osoba poskytla svoj výslovný súhlas.

 

Prevádzkovateľ nevykoná spracovanie osobných údajov, ak by to znamenalo ich zverejnenie či rozšírenie, ibaže najprv získa súhlas dotknutej osoby.

Údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi nebudú odovzdané do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám so sídlom mimo Európskej Únie.

 

7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 

Dotknutá osoba má právo požadovať v akomkoľvek okamihu prístup k svojim osobným údajom, ich zmenu, doplnenie či vymazanie, právo spracovanie obmedziť alebo namietať ich spracovanie, pokiaľ je na to zákonný dôvod, ako aj právo preniesť svoje osobné údaje k inému Prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ na žiadosť písomne odpovie do 30 dní.

Súhlas poskytnutý na Webových stránkach je možné kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom jednej z e-mailových adries uvedených v časti týchto Zásad nazvanej "PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV“.

Rovnako je možné v prípade podozrenia na neoprávnené spracovanie osobných údajov podať sťažnosť na Slovenskom alebo Talianskom Úrade na ochranu osobných údajov.

Vaše požiadavky prosím zasielajte na adresu: privacy@schaer.com.

 

8. ZMENY ZÁSAD

 

Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia zmeniť alebo aktualizovať tieto Zásady, a to úplne alebo čiastočne, najmä ale v dôsledku zmeny právnych predpisov upravujúcich pravidlá ochrany osobných údajov. Tieto zmeny a aktualizácie Zásad budú oznámené na Webových stránkach, akonáhle budú prijaté. Zmena Zásad nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na Webových stránkach.

Žiadame Vás o pravidelnú kontrolu tejto časti Webových stránok, aby ste sa vždy včas zoznámili s najnovšou verziou týchto Zásad a mali získali ste prehľad o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame a ako s nimi nakladáme.

 

9. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 

Ak chcete akúkoľvek informáciu týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom, môžete sa na nás obrátiť písomne prostredníctvom poštového doručovateľa, faxom alebo zaslaním e-mailu na adresu privacy@schaer.com.

 

UPOZORNENIE NA RIZIKÁ

 

- v zmysle usmernenia talianskeho úradu pre ochranu údajov z 25. januára 2012 spoločnosť Dr. Schär AG/S.p.A. ako správca webovej stránky www.schaer.com a každej ďalšej webovej stránky vo vlastníctve spoločnosti je povinná upozorniť používateľa, že:

- musí pozorne posúdiť, či pri svojich operáciách poskytne alebo neposkytne osobné údaje (vrátane e-mailovej adresy), ktoré môžu viesť aj nepriamo k odhaleniu identity;

- musí posúdiť, či zverejnia alebo nezverejnia fotografie, videá, ktoré umožňujú identifikáciu alebo môžu prispieť k identifikácii;

- musí venovať zvýšenú pozornosť možnosti poskytnúť počas operácií údaje, ktoré môžu aj nepriamo odkryť identitu tretích osôb, napríklad: iné osoby, ktoré trpí rovnakými chorobami ako autor príspevku, majú rovnaké skúsenosti alebo podstúpili podobnú liečbu;

- to, čo sa napíšete v tomto fóre/komunite sa môže objaviť vo vyhľadávačoch (Google, Yahoo atď.). Špecifikujeme, že údaje uvádzané v tomto fóre/komunite môžu vidieť iba ostatní používatelia, ktorí sú registrovaní na tejto stránke.

 

Tieto Zásady sú preložené z talianskeho jazyka, v prípade rozporu medzi slovenským a talianskym znením sa uplatní ich talianske znenie.