Polityka prywatności

Polityka prywatności

DR SCHÄR AG/S.p.A., jako Administrator danych (w dalszej części: “Administrator”) w myśl RODO 2016/679 (europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych), – w dalszej części “RODO”- uważa politykę prywatności oraz ochronę danych osobowych za jeden z głównych celów swojej działalności. W związku z tym prosimy o uważne zapoznanie się, przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych Administratorowi, z niniejszą Polityką Prywatności, ponieważ zawiera ona istotne informacje na temat Państwa prywatności, ochrony danych osobowych oraz środków bezpieczeństwa przyjętych w celu zapewnienia poufności, zgodnie z normami obowiązującymi w tej materii.

Ponadto niniejsza Polityka Prywatności:

  • obowiązuje dla niniejszej strony internetowej oraz wszystkich stron internetowych oferujących produkty i usługi Dr. Schär AG/S.p.A. (w dalszej części: "strona internetowa"), którymi zarządza Administrator;
  • stanowi integralną część strony internetowej oraz oferowanych przez nas usług;
  • pełni także funkcję Noty Informacyjnej, przekazywanej w rozumieniu art. 13 GDPR osobom korzystającym z usług internetowych na niniejszej stronie internetowej;
  • jest zgodna z Zaleceniem nr 2/2001 w sprawie minimalnych wymogów dla gromadzenia danych on-line w Unii Europejskiej, przyjętym 17 maja 2001 przez Grupę Roboczą "Artykuł 29".

 ***

Administrator informuje Państwa, że przetwarzanie Waszych danych osobowych będzie opierało się na zasadach rzetelności, zgodności z prawem, przejrzystości oraz ochrony Państwa poufności i Państwa praw. W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zaleceniami przepisów prawa zawartymi w RODO 2016/679 oraz przewidzianymi w tymże dokumencie obowiązkami dotyczącymi poufności.

SPIS TREŚCI
Poniżej przedstawiamy spis treści niniejszej Polityki Prywatności, aby ułatwić wyszukiwanie odpowiednich informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR I PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE
2. DANE OSOBOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM PRZETWARZANIA
2.1 Dane o nawigacji
2.2 Dane dostarczane przez użytkownika dobrowolnie
2.3 Pliki cookie

2.4 Dane małoletnich

3. BANER WYŚWIETLAJĄCY SIĘ PRZY PIERWSZEJ WIZYCIE
4. CEL PRZETWARZANIA ORAZ OBOWIĄZKOWE I DOBROWOLNE UDOSTĘPNIANIE DANYCH
5. SPOSÓB PRZETWARZANIA, BEZPIECZEŃSTWO I MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH
6. UDOSTĘPNIANIE I ROZPOWSZECHNIANIE
7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
8. ZMIANY
9 KONTAKT

1. ADMINISTRATOR I PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

W wyniku korzystania z treści strony internetowej oraz z usług na niej oferowanych może dojść do przetwarzania danych dotyczących osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.

Aby korzystać z wyszczególnionych powyżej praw przewidzianych normą, można kontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z poniższych adresów.

Informacje o Administratorze Danych 

Administratorem Danych jest Dr. Schär SpA/AG, z siedzibą w Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Włochy, Tel. 0473 / 293 300 e-mail privacy@schaer.com

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych. 

Administrator Danych mianował także Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer – DPO), z którym można kontaktować się bezpośrednio w jego siedzibie (Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Włochy, Tel. 0473 / 293 300) lub pisząc na adres dpo@drschaer.com.

Państwa dane osobowe będą mogły być udostępniane pracownikom lub współpracownikom Administratora danych, należącym do kategorii pracowników działu administracji, sprzedaży, działu prawnego, księgowości lub administratorom systemów informatycznych, w zależności od rodzaju przetwarzania, którzy pracując pod bezpośrednim zwierzchnictwem Administratora uzyskali status podmiotu przetwarzającego, w myśl art. 28 i 29 RODO 2016/679 i otrzymali w tym zakresie odpowiednie instrukcje operacyjne.

2. DANE OSOBOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM PRZETWARZANIA

2.1 Dane o nawigowaniu

Systemy informatyczne oraz procedury w oprogramowaniu, obsługujące działanie strony internetowej w trakcie zwykłego działania gromadzą niektóre dane osobowe, których przekazywanie wynika bezpośrednio z faktu korzystania z internetowych protokołów komunikacyjnych. Chodzi o informacje, które nie są gromadzone w celu kojarzenia ich z podmiotami zidentyfikowanymi, ale które z uwagi na swój charakter poprzez opracowanie i powiązanie z danymi w posiadaniu osób trzecich, mogłyby umożliwić identyfikowanie użytkowników. Do tej kategorii danych zaliczają się adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) umożliwiające identyfikację zasobów sieci, godzina połączenia, metoda zastosowana do połączenia z serwerem, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny oznaczający status odpowiedzi wysłanej z serwera (wynik pozytywny, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym oraz środowiskiem komputerowym użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu opracowania anonimowych informacji statystycznych o korzystaniu ze strony internetowej oraz w celu kontrolowania jej prawidłowego działania, co, z uwagi na architekturę stosowanych systemów, ma umożliwić prawidłowe świadczenie usług, zapewnić bezpieczeństwo i pozwolić na ustalenie odpowiedzialności na wypadek ewentualnych przestępstw informatycznych ze szkodą dla strony internetowej lub osób trzecich; z reguły dane te są usuwane po siedmiu dniach.

2.2 Dane przekazywane dobrowolnie przez użytkownika

Strona internetowa oferuje użytkownikom możliwość dobrowolnego przekazywania informacji osobowych poprzez, na przykład, zapisywanie się do formularza kontaktowego, zapytanie o usługi lub informacje, nieobowiązkowe, wyraźne i dobrowolne przesyłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adresy podane na stronie internetowej itd.

2.3 Pliki cookie

Dr. Schär AG/S.p.A. powiadomił włoski organ ds. ochrony danych osobowych o sposobie przetwarzania danych na potrzeby profilowania, dokonywanego za pośrednictwem strony internetowej.

 

2.4 Dane małoletnich

W przypadku przetwarzania danych dotyczących osób małoletnich, o udzielenie odpowiedniej zgody będzie proszona osoba sprawująca władzę rodzicielską.

 

3. BANER WYŚWIETLAJĄCY SIĘ PRZY PIERWSZEJ WIZYCIE
4.

Postanowienie włoskiego organu ds. ochrony danych osobowych z 8 maja 2014 roku wymaga w przypadku stosowania plików cookie innych niż cookie techniczne, przygotowania baneru, który będzie wyświetlany przy pierwszej wizycie użytkownika na stronie internetowej (tzw. krótka nota informacyjna), zwięźle przedstawiającego sposób zarządzania plikami cookie przez stronę internetową i odsyłającego do szczegółowej polityki prywatności.

Spółka Dr. Schär AG/S.p.A. przygotowała taki baner, a także opracowała specjalny plik cookie, który zapamiętuje wybór użytkownika w zakresie instalowania plików cookie na 365 dni; oznacza to, że użytkownik wyświetli plik cookie tylko jeden raz, a jeśli będzie chciał w późniejszym czasie zmienić dokonany wybór, będzie mógł to zrobić postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w rozdziale “Sposób wyświetlania i modyfikowania plików cookie za pomocą własnego programu do nawigowania (tzw. przeglądarki)”.

 

4.  CEL PRZETWARZANIA ORAZ OBOWIĄZKOWE I DOBROWOLNE UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane, które przekazujecie nam Państwo za pośrednictwem strony internetowej, będą przetwarzane przez Administratora, w następującym celu:

a) cele związane ze świadczeniem zamawianych usług

Udostępnienie danych na cele, o których powyżej (a), jest nieobowiązkowe, ale ewentualny brak zgodny na ich udostępnienie może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług wybranych przez użytkownika.
W myśl art. 6 ustęp 1 litera b) RODO nie prosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych do takich celów, ponieważ dane te są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

b) cele związane z badaniami i analityką statystyczną, przeprowadzanymi na podstawie danych zagregowanych lub anonimowych, więc bez potrzeby identyfikowania użytkownika, służącymi do pomiaru skuteczności przeprowadzonych internetowych kampanii marketingowych, do pomiaru ruchu na stronie internetowej oraz do oceny korzystania ze strony oraz zainteresowania nią.

RODO 2016/679 nie ma zastosowania dla przetwarzania danych zagregowanych i anonimowych.

c) cele związane z realizacją zobowiązań określonych prawem, rozporządzeniem lub normą unijną.

Udostępnienie danych na cele, o których powyżej (c), jest obowiązkowe; ewentualny brak zgody uniemożliwi Administratorowi wywiązanie się ze zobowiązań przewidzianych prawem, rozporządzeniem lub normą unijną.

Należy pamiętać, że w myśl art. 6 ustęp 1 litera c) RODO nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w takim celu.

d) cele związane z informacjami o promocjach.

Zgodnie z postanowieniem włoskiego organu ds. ochrony danych osobowych “Wytyczne dotyczące działań promocyjnych i zapobiegania spamowi – 4 lipca 2013 [2542348]”, jeżeli udzielicie Państwo zgody na otrzymywanie informacji dotyczących działań promocyjnych, w tym badań rynkowych, prowadzonych przez Administratora, informujemy, że działania takie będą mogły być prowadzone, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, poprzez wysyłanie listów w formie papierowej, poprzez połączenia telefoniczne za pośrednictwem operatora (“metody tradycyjne”), drogą mailową, poprzez wysyłanie sms-ów, e-maili, poprzez powiadomienia push oraz z wykorzystaniem kanałów social media (“metody zautomatyzowane”). Informujemy także, że w dowolnym momencie możecie Państwo zdecydować o cofnięciu zgody udzielonej wcześniej na informowanie w sposób tradycyjny lub zautomatyzowany, powiadamiając o tym Administratora, bez konieczności dopełniania jakichkolwiek formalności, pisząc na adres privacy@schaer.com.

Udostępnienie danych na cele, o których powyżej (d), jest nieobowiązkowe i wymaga Państwa wcześniejszej zgody. W przypadku braku takiej zgody będziecie Państwo mogli korzystać z wybranej usługi, chociaż Administrator nie będzie mógł Państwu wysyłać informacji o promocjach. Udzieloną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, w odniesieniu do wszystkich metod lub tylko w odniesieniu do wybranych.

e) cele związane z profilowaniem (np.: tworzenie przy pomocy narzędzi elektronicznych profili użytkowników, w oparciu o ich preferencje, przyzwyczajenia i wybory konsumenckie).

Profilowanie będzie mogło być realizowane za pomocą plików cookie lub przy wykorzystaniu innych technologii profilowania on-line, np. przy użyciu skryptów śledzących (trackers), (więcej szczegółów w odpowiedniej sekcji 2.3), i/ lub poprzez krzyżowanie danych osobowych zgromadzonych w ramach dostawy i korzystania z kilku różnych funkcji dostępnych dla użytkownika, zgodnie z postanowieniami Wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych na potrzeby profilowania on-line - 19 marca 2015.

Udostępnienie danych na cele, o których powyżej (e), jest nieobowiązkowe i wymaga Państwa wcześniejszej wyraźnej zgody, udzielonej także w trybie uproszczonym, określonym we wspomnianym Postanowieniu Ogólnym “Określanie uproszczonego trybu informowania i uzyskiwania zgody na korzystanie z cookie – 8 maja 2014” oraz "Wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby profilowania on-line" (zamknięcie baneru wyświetlanego na początku nawigowania po stronie internetowej). W przypadku braku takiej zgody będziecie Państwo mogli korzystać z wybranej usługi, ale Administrator nie będzie mógł realizować przetwarzania na potrzeby profilowania oraz nie będzie mógł wysyłać Państwu informacji zgodnych z Waszymi preferencjami.  Informujemy także, że w dowolnym momencie możecie Państwo zdecydować o cofnięciu udzielonej wcześniej zgody na profilowanie poprzez krzyżowanie informacji lub przy pomocy innych technologii profilowania wykorzystywanych przez Administratora, powiadamiając o tym Administratora, bez konieczności dopełniania jakichkolwiek formalności, pisząc na adres privacy@schaer.com.

 

 

5. SPOSÓB PRZETWARZANIA, BEZPIECZEŃSTWO I MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH ZAUTOMATYZOWANE PROCESY DECYZYJNE I CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, lub przez podmioty trzecie, starannie dobrane ze względu na ich niezawodność i kompetencje, a także odpowiednio mianowane jako podmioty przetwarzające, wyłączenie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia przez Administratora wyżej określonych celów, w głównej mierze przy użyciu narzędzi zautomatyzowanych, ale również w formie papierowej, przez okres ściśle niezbędny do realizacji celów, dla których je zgromadzono. Do przetwarzania Państwa danych osobowych nie są wykorzystywane zautomatyzowane procesy decyzyjne.

Zostały podjęte specjalne środki bezpieczeństwa, w celu niedopuszczenia do utraty danych, do ich bezprawnego lub nieprawidłowego użycia oraz do nieautoryzowanego dostępu do nich, zgodnie z postanowieniami art. 32 RODO.

Przetwarzanie związane z usługami internetowymi świadczonymi przez niniejszą stronę internetową ma miejsce przeważnie w siedzibie Administratora. Ośrodki danych Administratora znajdują się na terytorium Włoch. Administrator korzysta również z usług technologicznych spółki KEY-TEC GmbH & Co. KG e webAlm GmbH, służących do określonego rodzaju przetwarzania, w celach opisanych powyżej, w których konsekwencji dane będą mogły znaleźć się również w siedzibach wspomnianych firm.

Dane osobowe, które Państwa dotyczą, zgromadzone za pomocą formularzy na naszej stronie internetowej, będą przechowywane przez czas niezbędny, by odpowiedzieć na Państwa zapytania. W przypadku istnienia dodatkowych przepisów dyktujących wymóg dłuższego przechowywania, podporządkujemy się takim przepisom. Dane zgromadzone przy pomocy plików cookie będą przechowywane przez czas ustalony osobno dla każdego pliku cookie.

 

6.    UDOSTĘPNIANIE I ROZPOWSZECHNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW TRZECICH LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Państwa dane osobowe będą mogły być przekazywane podmiotom poza Administratorem, o ile ich działalność będzie niezbędna do dostarczenia usług.

Istnieje możliwość przekazywania Państwa zwykłych danych osobowych do podmiotów trzecich, takich jak: 1. osoby, spółki, kancelarie świadczące usługi wsparcia i doradztwa na rzecz Administratora; 2. podmioty, urzędy lub instytucje, do których należy przekazywać Państwa dane osobowe na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zarządzeń kompetentnych organów; 3. podmioty upoważnione i/ zatrudnione przez Administratora w celu prowadzenia działań ściśle związanych z realizacją wyżej wskazanych celów (w tym techniczne prace konserwacyjne na systemach), odpowiednio mianowani jako podmioty przetwarzające; 4. partnerzy handlowi w danej kategorii, dokonujący przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, jako niezależne podmioty przetwarzające, jednakże tylko w przypadku, gdy wyrazili na to Państwo wyraźną zgodę.

Administrator nie będzie przetwarzał danych, jeżeli miałoby się to łączyć z rozpowszechnianiem bez uzyskania na to Państwa wyraźnej zgody.

Nie będziemy przekazywać udostępnionych przez Państwa danych do krajów trzecich ani do organizacji międzynarodowych spoza Unii Europejskiej.

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Maja Państwo prawo w dowolnym momencie wystąpić do nas o dostęp do danych, które Państwa dotyczą, o ich zmianę, uzupełnienie lub usunięcie, ograniczenie ich przetwarzania lub ze sprzeciwem na ich przetwarzanie, o ile istnieją uzasadnione powody, a także o przeniesienie ich do innego Administratora danych. Odpowiedź przekażemy Państwu w formie pisemnej w ciągu 30 dni. Będziecie Państwo mogli w dowolnym momencie cofnąć zgody udzielone na niniejszej stronie internetowej, kontaktując się pod jednym z adresów podanych w rozdziale "Informacje o Administratorze danych i o ewentualnym Podmiocie odpowiedzialnym za ochronę danych". Możecie Państwo również zgłaszać zastrzeżenia do krajowego organu kontroli, jeżeli uważacie, że Wasze dane były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

Zapytania należy kierować mailowo na adres: privacy@schaer.com.

8. ZMIANY

Administrator może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności Strony Internetowej lub po prostu aktualizować ją, częściowo lub w całości, także w następstwie zmian w przepisach prawa i rozporządzeniach regulujących tę kwestię i chroniących jego prawa. O zmianach i aktualizacjach Polityki Prywatności użytkownicy będą informowani poprzez komunikaty na stronie głównej, niezwłocznie po ich wprowadzeniu, a publikacja na stronie internetowej będzie równoznaczna z wejściem w życie takich zamian i aktualizacji. W związku z tym zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania tej sekcji, aby być na bieżąco z najnowszą i zaktualizowaną wersją niniejszej Polityki Prywatności, z informacjami, które gromadzimy oraz ze sposobem, w jaki je wykorzystujemy.

9. KONTAKT

Jeżeli potrzebujecie Państwo jakichkolwiek informacji na temat przetwarzania Waszych danych przez Administratora, możecie kierować zapytania do Spółki będącej autorem tego dokumentu, przesyłając zwykłą wiadomość listownie, faksem lub drogą mailową na adres privacy@schaer.com.
 

OSTRZEŻENIE O RYZYKU 

zgodnie z wytycznymi włoskiego organu ds. ochrony danych z dnia 23 stycznia 2012 
Spółka Dr. Schär AG/S.p.A. jako administrator strony internetowej www.schaer.com oraz każdej innej strony internetowej należącej do autora niniejszego dokumentu, jest zobowiązana ostrzec użytkownika o: 
- konieczności dokonania należycie wnikliwej oceny stosowności wprowadzania lub niewprowadzania danych osobowych (w tym adresu mailowego), które mogą zdradzić, także pośrednio, jego tożsamość; 
- konieczności dokonania oceny stosowności publikowania lub niepublikowania zdjęć, filmów, które umożliwią identyfikację lub dadzą możliwość zidentyfikowania osób i miejsc;
- konieczności zachowania szczególnej uwagi w przypadku wprowadzania danych, które mogłyby ujawnić, także pośrednio, tożsamość osób trzecich, na przykład: innych osób dołączonych do autora postu, cierpiących na tę samą chorobę, dotkniętych takim samym doświadczeniem lub o takim samym przebiegu leczenia; 
- tym, że wszystko, co zostało napisane na tym forum/ grupie może zostać zindeksowane z późniejszą możliwością wyszukiwania przez wyszukiwarki o charakterze ogólnym (Google, Yahoo itp.). 
Zaznaczamy, że dane umieszczone na niniejszym forum/ grupie mogą czytać wyłącznie inni użytkownicy, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej.

 

Charakter wiążący ma włoska wersja niniejszej polityki prywatności.