Personvern

Personvern

Personvern

DR SCHÄR AG/SpA anser, i egenskap av å være dataansvarlig (heretter omtalt under betegnelsen. "dataansvarlig") ifølge GDPR 2016/679 (EUs direktiv om generelle retningslinjer ang. personvern), - heretter omtalt under forkortelsen "GDPR" -, personvern og beskyttelse av personopplysninger som ett av hovedmålene for sin virksomhet.  Vi ber deg derfor, før du oppgir personopplysninger til den dataansvarlige, lese nøye gjennom disse prinsippene ang. personvern, siden de inneholder viktig informasjon vedr. personvern, beskyttelse av dine personopplysninger og sikkerhetstiltak som treffes for å sikre konfidensialitet i full overensstemmelse med gjeldende lov.

I tillegg er disse prinsippene ang. personvern:

  • Beregnet på dette nettstedet og for alle nettsteder som tilbyr Dr. Schär AG/SpAs produkter og tjenester (heretter omtalt under betegnelsen: "Nettsted"), administrert av den dataansvarlige
  • En integrert del av nettstedet og tjenestene vi tilbyr;
  • Også ment som en informativ rapport i henhold til art. 13 i GDPR for dem som samhandler med dette nettstedets netttjenester.
  • I samsvar med anbefaling nr. 2/2001 om minimumskrav for elektronisk datainnsamling i EU, vedtatt den 17. mai 2001 av arbeidsgruppen "Artikkel 29".

 ***

Den dataansvarlige informerer deg om at behandlingen av dine personopplysninger vil være basert på prinsipper om korrekthet, lovlighet, åpenhet og beskyttelse av personvernet og dine rettigheter. Dine personopplysninger vil derfor bli behandlet i samsvar med lovbestemmelsene i GDPR 2016/679 og de forpliktelsene ang. konfidensialitet som er fastsatt gjennom direktivet.

INNHOLD
Her oppgir vi innholdsfortegnelsen for disse prinsippene ang. personvern, slik at du enkelt kan finne informasjon vedr. behandling av dine personopplysninger som interesserer deg.

1. DATAANSVARLIG OG DATABEHANDLERE
2. PERSONOPPLYSNINGER SOM ER UNDERLAGT BEHANDLING
2.1 Opplysninger vedr. bruk av nettstedet
2.2 Opplysninger som brukeren oppgir frivillig
2.3 Informasjonskapsler
2.4 Data ang. mindreårige
3. BANNER VED FØRSTE ADGANG
4. FORMÅLENE MED BEHANDLINGEN AV OPPLYSNINGENE OG FORPLIKTELSE ELLER VALGFRIHET KNYTTET TIL Å OPPGI OPPLYSNINGER

5. BEHANDLINGSPROSESSER, SIKKERHET OG STED FOR BEHANDLING AV OPPLYSNINGER 6. KOMMUNISERING OG SPREDNING AV OPPLYSNINGER
7. DINE RETTIGHETER
8. REVISJONER
9. KONTAKTER

 

1. DATAANSVARLIG OG DATABEHANDLERE

Etter å ha oppgitt informasjon om og bruk av nettstedstjenester, kan data knyttet til identifiserte eller identifiserbare fysiske personer behandles.

For å utøve rettighetene i henhold til denne forordningen, nærmere spesifisert ovenfor, kan behandlingsansvarlig eller personvernrådgiver kontaktes på følgende adresser.

Opplysninger om behandlingsansvarlig. 

Behandlingsansvarlig er Dr. Schär SpA/AG, med hovedkontor i Winkelau 9, IT-39014 Postal (BZ), Italia, Tlf. +39 0473 293300, e-post privacy@schaer.com

Opplysninger om personvernrådgiver. 

Behandlingsansvarlig har i tillegg utnevnt en personvernrådgiver (Data Protection Officer – DPO), som kan kontaktes på hovedkontoret (Winkelau 9, IT-39014 Postal (BZ), Italia, Tlf. + 39 0473 293300) eller ved å skrive til dpo@drschaer.com.

Basert på hva slags type behandling det er snakk om, vil dine personopplysninger kunne bli håndtert av den dataansvarliges medarbeidere eller samarbeidspartnere som hører inn under kategoriene administrativt ansatte, medarbeidere i forretningsavdelingen, personale i juridisk avdeling, regnskapsførere eller IT-systemadministratorer. De opererer under den dataansvarliges direkte myndighet og oppnevnes derfor som databehandlere eller har ansvaret for behandlingen i henhold til art. 28 og 29 i GDPR 2016/679 og får i denne forbindelse tilstrekkelig veiledning.

 

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM ER GJENSTAND FOR BEHANDLING

2.1 Opplysninger vedr. bruk av nettstedet

Datasystemene og programvareprosedyrene som brukes til å drive nettstedet, krever i løpet av normal drift enkelte personlige data hvis overføring skjer implisitt gjennom bruk av internett-kommunikasjonsprotokoller. Dette er informasjon som ikke hentes inn for å knyttes til identifiserte subjekter, men som gjennom sin natur, gjennom behandling og sammenstilling med data som lagres av tredjeparter, vil kunne forårsake at brukere blir identifisert. Denne kategorien opplysninger omfatter IP-adresser eller domenenavn på datamaskiner som benyttes av brukere som kobler seg til nettstedet, adressene i Uniform Resource Identifier (URI) -nedtegnelse av de forespurte ressursene, tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes til å sende inn forespørselen til serveren, størrelsen på filen som fås som svar, tallkoden som angir statusen for svaret som serveren gir (suksess, feil, osv.) og andre parametere relatert til operativsystemet og brukerens datamiljø. Disse dataene brukes til å hente inn anonyme statistiske opplysninger om bruken av nettstedet og for å kontrollere at den fungerer som den skal, for å gjøre det mulig med - som følge av de benyttede systemenes konstruksjon - korrekt tjenesteyting, pga. sikkerhetsmessige grunner og ansvarsvurdering i tilfelle det hypotetisk sett skulle forekomme datakriminalitet rettet mot nettstedet eller tredjepart; og de blir vanligvis opphevet etter syv dager.

2.2 Opplysninger som brukeren oppgir frivillig

Nettstedet gir brukerne mulighet til frivillig å oppgi personopplysninger gjennom for eksempel registrering via kontaktskjema, forespørsel om tjenester eller informasjon, valgfri, eksplisitt og frivillig sending av e-post til adressene som er angitt på nettsiden osv.

2.3 Informasjonskapsler

Dr. Schär AG/SpA har gått videre med å varsle det italienske datatilsynet for profileringsbehandlingen som gjennomføres gjennom nettstedet.

 

2.4 Data ang. mindreårige

I tilfelle data som refererer til mindreårige behandles, vil det relative samtykket bli forespurt fra den berettigede og utøvende myndighet, dvs. foresatte.

 

3. BANNER VED FØRSTE ADGANG

Bestemmelsene fra det italienske datatilsynet av den 8. mai 2014 krever ved bruk av informasjonskapsler - med unntak av tekniske informasjonskapsler - at et banner vises på nettstedet første gang en bruker benytter det (såkalt kortfattet oppgitt informasjon) som inneholder et sammendrag av prosedyrene som brukes av nettstedet når det gjelder informasjonskapsler, og som refererer til utvidede prinsipper ang. personvern.

Dr. Schär AG/SpA har utarbeidet ovennevnte banner, samt en bestemt informasjonskapsel som lagrer brukerens valg angående installasjon av informasjonskapsler i 365 dager ; dette betyr at brukeren kun vil få fram informasjonskapslen én eneste gang, og hvis han/hun vil endre valgene som er gjort senere, kan han/hun gjøre det ved å følge instruksjonene i avsnittet"Hvordan få fram og endre informasjonskapsler gjennom din nettleser ".

 

4.  FORMÅLENE MED BEHANDLINGEN AV OPPLYSNINGENE OG FORPLIKTELSE ELLER VALGFRIHET KNYTTET TIL Å OPPGI OPPLYSNINGER

Opplysningene som oppgis overfor oss gjennom nettstedet, behandles av dataansvarlig for følgende formål:

a) Formål knyttet til levering av de forespurte tjenestene

Å oppgi dine personopplysninger for de formålene som er nevnt ovenfor (a) er valgfritt, men dersom du ev. ikke oppgir dem, vil det kunne gjøre det umulig å levere de forespurte tjenestene.
Ifølge art. 6, paragraf 1, bokstav b) i GDPR, ber vi deg ikke om å samtykke til behandling av dine personopplysninger til disse formålene, da slike data er nødvendige for å oppfylle forpliktelser som følge av en kontrakt som den berørte personen er en del av og/eller skal oppfylle, før kontrakten inngås, ifølge bestemte forespørsler fra den berørte personen.

b) Formål knyttet til statistisk forskning/analyse av aggregerte eller anonyme data, uten mulighet for å identifisere brukeren, med sikte på å måle effektiviteten til enhver nettmarkedsføringskampanje som gjennomføres, måle trafikk og evaluere brukbarhet og interesse.

Behandling av aggregerte og anonyme data gir ikke grunnlag for gjennomføring av GDPR 2016/679.

c) Formål knyttet til oppfyllelse av forpliktelser i henhold til loven, en regel eller fellesskapslovgivning.

Å oppgi dataene til de formålene som er nevnt ovenfor (c) er obligatorisk, og dersom de ev. ikke oppgis, vil det gjøre det umulig for den dataansvarlige å oppfylle forpliktelsene som følger av lov, regel eller fellesskapslovgivning.

Vennligst merk at ifølge art. 6 paragraf 1, bokstav c) i GDPR, er samtykke ikke nødvendig for behandling av dine personopplysninger til disse formålene.

d) Kommunikasjonsmessige formål i tilknytning til salgsfremmende kampanjer.

I henhold til bestemmelsene fra det italienske datatilsynet ang. vern av personopplysninger "Retningslinjer for salgsfremmende virksomhet og bekjempelse av spam - 4. juli 2013 [2542348]", vil vi, hvis du bestemmer deg for å gi ditt samtykke til å motta informasjon knyttet til salgsfremmende virksomhet, inkludert markedsundersøkelser, fra den dataansvarlige, informere deg om at slik virksomhet vil kunne gjennomføres, slik det kreves gjennom gjeldende regelverk, via vanlig post, operatørers oppringning ("tradisjonelle metoder"), e-post, tekstmelding, push-varsling og bruk av sosiale nettverk ("automatiserte metoder"). Videre opplyser vi deg om at du når som helst kan velge å trekke tilbake et tidligere gitt samtykke til tradisjonelle eller automatiserte metoder for salgsfremmende virksomhet ved å gi den dataansvarlige beskjed om dette. Du kan ganske enkelt skrive - uten formaliteter - til privacy@schaer.com .

Å oppgi personopplysninger for de formålene som er nevnt ovenfor (d) er valgfritt og krever din forhåndsgodkjenning. I mangel av et slikt samtykke, kan du bruke den forespurte tjenesten, selv om den dataansvarlige kanskje ikke sender deg salgsfremmende meldinger. Samtykket, når dette er gitt, kan trekkes tilbake når som helst for alle disse metodene, eller bare for en eller enkelte av dem.

e) Profileringsformål (for eksempel knyttet til å - med elektroniske midler - opprette brukerprofiler basert på brukerens preferanser, vaner og forbruksvalg).

Denne profileringsvirksomheten kan gjennomføres ved hjelp av informasjonskapsler eller gjennom andre profilerte teknologier, f.eks. sporere, (se det relaterte avsnittet 2.3 ), og/eller gjennom skjæringspunktet mellom personopplysninger som er hentet inn i forbindelse med levering og bruk av ulike funksjoner blant dem som er tilgjengelig for brukeren, slik det kreves av retningslinjene for behandling av personopplysninger for profilering på nett - 19. mars 2015.

Å oppgi dine opplysninger til de formålene som er nevnt ovenfor (e) er valgfritt og krever forhånds- og konkret samtykke, som også kan gis ved hjelp av de forenklede metodene som er gitt gjennom nevnte "Identifisering av de forenklede prosedyrene for å oppgi informasjon og hente inn samtykke til bruk av informasjonskapsler - den 8. mai 2014 "Generelt tiltak" og "Retningslinjer for behandling av personopplysninger for profilering på nett" (passerer banneret i begynnelsen av navigeringen på nettstedet). I mangel av slikt samtykke, kan du bruke den forespurte tjenesten, men den dataansvarlige kan ikke gjennomføre profilering og sende deg meldinger i tråd med dine preferanser.  Vi informerer deg videre om at du når som helst kan bestemme deg for å trekke tilbake samtykke som tidligere er gitt til profilering gjennom skjæringspunktet mellom informasjon eller annen profileringsteknologi som brukes av den dataansvarlige. Du kan ganske enkelt skrive - uten formaliteter - til privacy@schaer.com.

 

5. BEHANDLINGSPROSESSER, SIKKERHET OG STED FOR BEHANDLING AV OPPLYSNINGER. AUTOMATISERTE BESLUTNINGSTAKINGSPROSESSER OG LAGRINGSTID FOR OPPLYSNINGER.

Dine personopplysninger behandles av den dataansvarlige - eller av tredjeparter nennsomt valgt ut for deres pålitelighet og kompetanse og med rette utpekt som databehandlere - begrenset til å få en dataansvarlig for de ovenfor angitte formålene, hovedsakelig med automatiserte verktøy, men også i papirform, for den tiden som er strengt nødvendig for å tilfredsstille de formålene de ble samlet inn for. Ingen automatiserte beslutningsprosesser brukes til å behandle dine personopplysninger.

Spesifikke sikkerhetsforanstaltninger gjennomføres for å forhindre tap av data, ulovlig eller feilaktig bruk og uautorisert tilgang, i full overensstemmelse med bestemmelsene i art. 32 i GDPR.

Behandlingsoperasjonene som er knyttet til dette nettstedets nettjenester, foregår hovedsakelig på den dataansvarliges nevnte hovedkvarter. Den dataansvarliges datasenter ligger i Italia. Den dataansvarlige drar også fordel av de teknologiske tjenestene som leveres av KEY-TEC GmbH & Co. KG e webAlm GmbH for å utføre visse typer behandling for de ovenfor beskrevede formål, og derfor lagres dataene også på det nevnte foretakets kontorer.

Personopplysningene som gjelder deg og som er samlet inn via skjemaene på nettstedet vårt, vil bli lagret i den tiden det er nødvendig for å svare på dine henvendelser. Hvis det er tilleggslovgivning som pålegger lengre lagringstid, overholder vi slik lovgivning. Opplysningene som samles inn gjennom informasjonskapsler, blir lagret i den tidsperioden som er fastsatt for den enkelte informasjonskapslen.

 

6. KOMMUNISERING OG SPREDNING AV OPPLYSNINGER

Dine personopplysninger vil kunne bli videreformidlet til parter som fungerer ekstert i forhold til dataansvarlige, hvis virksomhet er nødvendig og funksjonell mht. å levere tjenester.

Dine alminnelige personopplysninger kan overføres til tredjepart som: 1. Personer, bedrifter eller spesialiserte foretak som yter assistanse og råd til den dataansvarlige, med rette oppnevnt som databehandlere; 2. Subjekter eller organer som dine personopplysninger obligatorisk overleveres til i henhold til lov eller ordre fra de kompetente myndigheter 3. Subjekter som er delegert og/eller oppnevnt av den dataansvarlige til å gjennomføre virksomhet som er strengt knyttet til oppfyllelsen av ovennevnte formål (herunder tekniske vedlikeholdmessige inngrep i systemene), med rette oppnevnt som databehandlere; 4. Forretningspartnere, identifisert etter kategori, som som selvstendige dataansvarlige foretar behandling for formål knyttet til direkte markedsføring, men bare såframt du har gitt ditt spesifikke samtykke til dette.

Den dataansvarlige behandler ikke opplysninger som spres videre uten å ha fått ditt spesifikke samtykke.

 

7. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å når som helst skaffe deg tilgang til opplysningene som gjelder deg, i tillegg til å få opplysningene endret, innlemmet eller slettet, begrense mengden opplysninger eller motsette deg behandling av opplysninger, i tilfelle det foreligger legitime grunner, samt få de nevnte opplysningene overførbart til en annen dataansvarlig. Vi vil sende deg et skriftlig svar innen 30 dager. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke gitt på dette nettstedet ved å kontakte oss på en av adressene som er angitt i avsnittet "Informasjon om den dataansvarlige og den mulige databehandleren". Hvis du mener at opplysningene dine har blitt behandlet ulovlig, er det også mulig å sende inn en klage til det italienske dataverntilsynet.

Henvendelser bør sendes som e-post til: privacy@schaer.com.

 

8. REDIGERING

Den dataansvarlige vil kunne endre eller bare oppdatere denne nettsidens prinsipper ang. personvern, delvis eller helt, også på grunn av endringer i lovgivningen og forskriftene som gjelder denne problemstillingen og beskytte dine rettigheter. Disse endringene og oppdateringene i prinsippene ang. personvern blir brukerne varslet om på nettstedet så snart de er innført og vil være bindende så snart de er publisert på nettsiden. Vi ber deg derfor besøke dette avsnittet jevnlig for å få med deg den nyeste og oppdaterte versjonen av disse prinsippene ang. personvern, slik at du alltid er informert om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker dem.

 

9. KONTAKTER

Hvis du ønsker å motta informasjon ang. behandlingen av opplysningene dine, kan du kontakte undertegnede foretak, som fungerer som dataansvarlig, for å ganske enkelt innlede en kommunikasjon via brev, faks eller e-post via adressen privacy@schaer.com.

 

ADVARSEL OM RISIKO 

I tråd med garantisten for personverns prinsipper av den 23. januar 2012, er foretaket Dr. Schär AG/SpA, som den som driver nettstedet www.schaer.com og ethvert annet nettsted som eies av den som har undertegnet nedenfor, forpliktet til å advare brukeren om at du: 
- Må vurdere nøye hvorvidt du bør inkludere personopplysninger (inkludert din e-postadresse) i dine innlegg som selv indirekte vil kunne avsløre din identitet
- Må vurdere hvorvidt du vil publisere bilder eller videoer som gjør det mulig å avsløre eller identifisere personer og steder
- Må være spesielt oppmerksom på muligheten for at dine innlegg vil kunne inneholde opplysninger som selv indirekte vil kunne avsløre tredjeparters identitet, for eksempel andre personer med samme patologi, liv eller medisinsk erfaring som innleggsforfatter
- Bør ta hensyn til at det som er skrevet på dette forumet/i dette fellesskapet, vil kunne indekseres og være tilgjengelig via generelle søkemotorer (slik som Google, Yahoo, osv.). 
Vi presiserer at dataene som er oppgitt i dette forumet/fellesskapet, kun kan leses av andre brukere som har registrert seg på nettstedet.

 

Den bindende versjonen av prinsippene ang. personvern er den italienske.