Sekretess

Sekretess

Sekretess

DR SCHÄR AG/S.p.A., i egenskap av ansvarig för behandling av personuppgifter (hädanefter: ”Behandlingsansvarig”) i enlighet med GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation, d.v.s. Europeiska dataskyddslagstiftningen), – hädanefter ”GDPR” – anser att sekretess och skydd av personuppgifter ska utgöra ett av huvudmålen i företagets verksamhet. Innan du meddelar vilken som helst personuppgift till Behandlingsansvarig ber vi dig därför läsa igenom vederbörande sekretesspolicy noga då denna innehåller viktig information om din sekretess, samt om dataskydd och vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att kunna garantera en sekretess som är helt och hållet förenlig med tillämplig lagstiftning.

Vidare gäller följande för vederbörande sekretesspolicy:

  • Policyn tillämpas på denna webbsida och på samtliga webbsidor som erbjuder produkter och tjänster från Dr. Schär AG/S.p.A. (hädanefter: ”Webbsidan”) och som förvaltas av Behandlingsansvarig.
  • Policyn utgör en ingående del i webbsidan och i de tjänster som erbjuds av oss.
  • Policyn ska dessutom betraktas som en informationstext som lämnas förenligt med artikel 13 i GDPR till de personer som interagerar med Webbsidans webbtjänster.
  • Policyn är förenlig med den Europeiska Unionens rekommendation nr. 2/2001 och gällande minimikraven för en inhämtning av data online och som antagits den 17 maj 2001 av Arbetsgruppen ”Artikel 29”.

 ***

Behandlingsansvarigt bolag vill härmed informera dig om att en behandling av dina personuppgifter kommer att ske med efterlevnad av principer för korrekthet, lagenlighet, transparens, samt principer som värnar om din integritet och om dina rättigheter. Dina personuppgifter kommer därför att behandlas förenligt med bestämmelserna i GDPR 2016/679 och med den sekretessplikt som denna dataskyddsförordning medför.

INNEHÅLL
Nedan tillhandahåller vi innehållsförteckningen för vederbörande Sekretesspolicy så att du enkelt ska kunna hitta den information om behandling av personuppgifter som intresserar just dig.

1. BEHANDLINGSANSVARIG OCH ÖVRIGA AKTÖRER SOM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
2. PERSONUPPGIFTER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR BEHANDLING
2.1 Surfdata
2.2 Uppgifter som lämnas frivilligt av användaren
2.3 Kakor
2.4 Data som rör minderåriga
3. BANDEROLL FÖR DET FÖRSTA BESÖKET
4. SYFTET MED UPPGIFTSBEHANDLINGEN OCH HURUVIDA DET ÄR OBLIGATORISKT ELLER FRIVILLIGT ATT TILLHANDAHÅLLA UPPGIFTERNA

5. HUR OCH VAR UPPGIFTSBEHANDLINGEN SKER, SAMT SÄKERHET UNDER UPPGIFTSBEHANLDINGEN
6. DELGIVNING OCH SPRIDNING
7. DINA RÄTTIGHETER
8. ÄNDRINGAR
9. KONTAKTUPPGIFTER

 

1. BEHANDLINGSANSVARIG PERSON OCH ÖVRIGA PERSONER SOM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

I samband med surfande på webbsidan eller en användning av någon av de tjänster som webbsidan erbjuder kan en behandling av uppgifter kopplade till identifierade eller identifierbara fysiska personer ske.

För att utöva de ovan specificerade rättigheterna enligt förordningen går det att kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet på nedan angivna adresser och telefonnummer.

Information om den personuppgiftsansvarige. 

Personuppgiftsansvarig är Dr. Schär SpA/AG, med juridiskt säte på Winkelau 9, IT-39014 Postal (BZ), Italien, tfn +39 0473 293300, e-post privacy@schaer.com

Information om dataskyddsombudet. 

Den personuppgiftsansvarige har dessutom utnämnt ett dataskyddsombud (Data Protection Officer – DPO), som går att nå via den personuppgiftsansvariges huvudkontor (Winkelau 9, IT-39014 Postal (BZ), Italien, tfn +39 0473 293300) eller genom att skriva till dpo@drschaer.com.

Beroende på aktuell behandling kan dina personuppgifter komma att delges till den Behandlingsansvarigas anställda eller medarbetare med följande ansvarsområden: administration, handel, juridik, bokföring eller administratörer av IT-system. Dessa personer arbetar då under den Behandlingsansvarigas direkta tillsyn och utses som ansvariga eller anlitade personer för uppgiftsbehandlingen enligt artiklarna 28 och 29 i GDPR 2016/679, samt förses med lämpliga operativa instruktioner för ändamålet.

 

2. PERSONUPPGIFTER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR BEHANDLINGEN

2.1 Surfdata

De IT-system och programrutiner som har förutsetts för Webbsidans funktioner inhämtar under surfning på sidan vissa personuppgifter som överförs automatiskt i samband med att kommunikationsprotokoll på Internet används. Det rör sig då om uppgifter som inte inhämtas för att kopplas till identifierade personer, men som, på grund av sitt slag, skulle kunna medföra att användare identifieras genom bearbetning av och sammanslagning med data som förvaras av en tredje part. Till den här datakategorin hör IP-adresser eller domännamn för de datorer som används av användarna som kopplar upp sig till Webbsidan, uniforma resursidentifikatorer URI (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för inmatad begäran, använd metod för att vidarebefordra en begäran till servern, storleken på filen som skickas som svar, sifferkoden som anger status på svaret som skickas från servern (positiv utgång, fel, o.s.v.) samt övriga parametrar som rör operativsystemet och användarens IT-miljö. Dessa uppgifter används för att erhålla en anonym statistisk information om webbsidans användning, samt för att kunna kontrollera att denna fungerar ordentligt så att man – med tanke på använd systemarkitektur – av säkerhetsskäl och för att hitta eventuella gärningsmän i händelse av IT-brott som drabbar Webbsidan eller en tredje part, kan säkerställa att befintliga tjänster tillhandahålls på rätt sätt. Dessa uppgifter raderas i regel efter sju dagar.

2.2 Uppgifter som tillhandahålls frivilligt av användaren

Webbsidan erbjuder användarna möjligheten att frivilligt tillhandahålla personliga uppgifter genom att till exempel registrera dessa i olika formulär för kontakt, beställning av tjänster eller information, en frivillig mejlväxling med de mejladresser som står angivna på Webbsidan, o.s.v.

2.3 Kakor

2.4 Data som rör minderåriga

I händelse av en behandling av uppgifter som gäller minderåriga kommer ett medgivande att inhämtas från målsman istället.

 

3. BANDEROLL FÖR DET FÖRSTA BESÖKET

Förordningen som upprättats av den italienska sekretessombudsmannen den 8 maj 2014 föreskriver, om andra kakor än tekniska används, att man ordnar en banderoll för användarens första besök på webbsidan (en s.k. kort informationstext). Informationstexten ska i korta drag redogöra för hur kakan hanteras av webbsidan, samt innehålla en hänvisning till den mer utförliga sekretesspolicyn.

Dr. Schär AG/S.p.A. har iordningsställt ovanstående banderoll och även förutsett en specifik kaka som sparar användarens val för kakans installation under 365 dagar. Detta innebär att användaren ser kakan en enda gång och om han eller hon senare skulle ville ändra sina utförda val kan detta göras genom att följa instruktionerna i avsnittet ”Så visas och ändras kakor med hjälp av ditt surfprogram (s.k. webbläsare)”.

 

4. SYFTET MED UPPGIFTSBEHANDLINGEN OCH HURUVIDA DET ÄR OBLIGATORISKT ELLER FRIVILLIGT ATT TILLHANDAHÅLLA UPPGIFTERNA
 

De data som du skickar till oss via Webbsidan kommer att behandlas av Behandlingsansvarig för följande syften:

a) Syften med koppling till de tjänster som efterfrågas

Att förse oss med dina uppgifter för ovanstående ändamål (a) är frivilligt, dock kan det vara så att efterfrågade tjänster omöjligen kan tillhandahållas om uppgifterna inte skickas in.
Förenligt med artikel 6 stycke 1 bokstav b) i GDPR, kommer vi inte att fråga om ditt samtycke för dessa ändamål eftersom dessa uppgifter krävs för att kunna fullgöra åtaganden som har avtalats i ett avtal där du är berörd part och/eller för att innan avtalets utlöpsdatum och på berörd parts begäran kunna uppfylla dennes specifika önskemål.

b) Ändamål med koppling till undersökningar/statistiska analyser av aggregerade eller anonyma data där det inte är möjligt att identifiera användaren och som syftar till att mäta effektiviteten hos eventuella kampanjer för marknadsföring via nätet, samt hur trafikerad webbsidan är, hur den används och av hur många.

På behandlingen av aggregerade och anonyma data tillämpas inte GDPR 2016/679.

c) Ändamål med koppling till fullgörandet av åtaganden som förutses av lagen, av ett visst regelverk eller av gemenskapsrättslig lagstiftning.

Att förse oss med dina uppgifter för ovanstående syfte (c) är obligatoriskt och vid uteblivna uppgifter kan Behandlingsansvarig inte fullgöra sina åtaganden förenligt med lagen, med ett visst regelverk eller med gemenskapsrättslig lagstiftning.

Vi vill påminna om att vi enligt artikel 6 stycke 1 bokstav c) i GDPR inte behöver inhämta ditt samtycke för en behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

d) Ändamål med koppling till reklam.

Förenligt med den italienska sekretessombudsmannens förordning ”Riktlinjer för marknadsföringsrelaterade utskick och bekämpning av spam av den 4 juli 2013 [2542348]”, vill vi påminna om att, ifall du bestämmer dig för att samtycka till att marknadsföringsutskick inbegripet marknadsundersökningar skickas till dig, gällande lag då föreskriver att sådana utskick kan ske via snigelpost, samtal från operatörer (”traditionella metoder”), samt via e-post, sms, pushmeddelanden och sociala media (”automatiserade metoder”). Vi vill också passa på och meddela att du när som helst kan bestämma dig för att ta tillbaka ett medgivande som tidigare har lämnats för traditionella eller automatiserade kontaktmetoder genom att meddela detta till Behandlingsansvarig via ett informellt mejl till e-postadress privacy@schaer.com.

Att lämna ut dina uppgifter för ovanstående ändamål (d) är frivilligt och kräver ditt samtycke. Om något samtycke inte har lämnats kan du fortfarande använda dig av begärd tjänst, men Behandlingsansvarig aktör kan inte längre skicka någon marknadsföringsrelaterad information till dig. Även om du har lämnat ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka det för samtliga kontaktmetoder eller för någon eller några av dessa.

e) Profileringssyften (t.ex. att med hjälp av digitala verktyg skapa användarprofiler som är baserade på användarnas preferenser, vanor och konsumentval).

Sådana profileringar kan göras med hjälp av kakor eller annan profileringsteknik online såsom till exempel spårare, (se avsnitt 2.3), och/eller genom att korsa personuppgifter som inhämtats i samband med en uppgiftsförmedling och en användning av olika tjänster som tillhandahålls av användaren förenligt med Riktlinjerna på området för behandling av personuppgifter för profilering på nätet av den 19 mars 2015.

Förmedlingen av dina personuppgifter för ovanstående ändamål (e) är frivillig och kräver ditt föregående och specifika samtycke som du även kan lämna via de förenklade tillvägagångssätt som förutses av omnämnd Allmänna Förordning för förenklade sätt för informationstexter om och inhämtning av medgivande för användning av kakor av den 8 maj 2014, samt av Riktlinjerna på området för behandling av personuppgifter för profilering på nätet (bortklickning av banderollen när man besöker webbsidan). Om något samtycke inte har lämnats kan du fortfarande använda dig av begärd tjänst, men Behandlingsansvarigt bolag kan då inte längre utföra någon uppgiftsbehandling i profileringssyfte och är skyldig att endast skicka meddelanden till dig som är i linje med dina preferenser.  Vi vill också passa på och meddela att du när som helst kan bestämma dig för att ta tillbaka ett medgivande som tidigare har lämnats för profilering genom korsning av uppgifter eller andra profileringstekniker som används av Behandlingsansvarig genom att meddela detta till Behandlingsansvarig via ett informellt mejl till e-postadress privacy@schaer.com.

 

5. HUR OCH VAR UPPGIFTSBEHANDLINGEN SKER, SAMT SÄKERHET UNDER UPPGIFTSBEHANDLINGEN,
 AUTOMATISERADE BESLUTSPROCESSER OCH UPPGIFTERNAS LAGRINGSTIDER.

Dina personuppgifter behandlas av Behandlingsansvarig eller av tredjemansparter. Dessa väljs ut av oss med omsorg och på basis av egenskaper som tillförlitlighet och kompetens, samt utses i så fall även till Behandlingsansvariga begränsat till uppnåendet av ovan angivna syften. Uppgiftsbehandlingen sker i huvudsak med hjälp av automatiserade instrument, men även i pappersform, och lagringstiden är den tid som krävs för att uppnå de syften för vilka uppgifterna har inhämtats. Vi använder oss inte av någon automatiserad beslutsprocess för att behandla dina personuppgifter.

Förenligt med vad som förutses av artikel 32 i GDPR rättar vi oss efter specifika säkerhetsåtgärder för att förebygga dataförluster, otillåtna eller oriktiga användningar, samt obehörig åtkomst.

Uppgiftsbehandlingar med koppling till webbtjänster på denna Webbsida sker i huvudsak på bolagssätet tillhörande Behandlingsansvarigt bolag och dennes datorhallar befinner sig på italiensk mark. Behandlingsansvarigt bolag använder sig därutöver av tekniska tjänster som tillhandahålls av KEY-TEC GmbH & Co. KG e webAlm GmbH för att utföra en del av de uppgiftsbehandlingar som har tagits upp ovan och därav följer att behandlade data även kommer att vara lokaliserade hos detta bolag.

Dina personuppgifter som inhämtas via formuläret på vår webbsida lagras under den tid som krävs för att uppfylla just dina önskemål. I de fall där det föreligger ytterligare en lagstiftning som förordnar om en längre lagringstid kommer denna att efterlevas av oss. Data som samlas in via kakor lagras under den tid som har fastställts av respektive kaka.

 

6. DELGIVNING, SPRIDNING OCH ÖVERFÖRING AV DATA TILL TREDJELÄNDER ELLER TILL INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Dina personuppgifter kan komma att delges till tredjepartsaktörer om processen är nödvändig och ett ingående led i tillhandahållandet av efterfrågade tjänster.

Dina allmänna personuppgifter kan då komma att överföras till tredjepartsaktörer såsom:

1. Personer, bolag eller kontor som bedriver verksamheter för assistans eller rådgivning till Behandlingsansvarigt bolag och som då rättmätigt utses till ansvariga för uppgiftsbehandlingen.

2. Aktörer, organisationer eller myndigheter som vi har skyldighet att meddela dina personuppgifter till i kraft av lagbestämmelser eller befallningar i detta avseende från behörig myndighet.

3. Aktörer som av Behandlingsansvarigt bolag delegerats eller anlitats för att bedriva verksamhet begränsat till uppnåendet av ovanstående ändamål (här ingår då även tekniskt underhåll av systemen) och som då rättmätigt utses till ansvariga för uppgiftsbehandlingen.

4. Kommersiella partners som bedriver verksamhet för direkt marknadsföring i egenskap av Externa Behandlingsansvariga, men enbart om du har gett ditt samtycke för detta.

Behandlingsansvarigt bolag kommer inte att utföra uppgiftsbehandlingar som omfattar spridning av personuppgifter utan ditt specifika samtycke.

De data som du förmedlar till oss kommer inte att skickas vidare till Tredjeländer eller internationella organisationer utanför Eu.

 

7. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst begära att få åtkomst till de data som berör dig. Du kan även begära att dessa uppgifter ändras, kompletteras eller raderas. Du kan även kräva en begränsning av eller motsätta dig uppgiftsbehandlingen om det föreligger legitima skäl för detta, samt begära att dina personuppgifter överförs till en annan Behandlingsansvarig enligt principen om dataportabilitet.  Vi kommer att besvara din förfrågan inom 30 dagar. Du kan när som helst ta tillbaka de medgivanden som lämnats av dig på webbsidan via någon av de kontaktmetoder som anges i avsnittet ”Upplysningar om Behandlingsansvarigt bolag och eventuellt förekommande Person som ansvarar för dataskyddet”. Du har dessutom möjlighet att framföra en reklamation till nationell tillsynsmyndighet i de fall som du anser att dina personuppgifter har behandlats illegitimt.

Dina förfrågningar ska skickas till e-postadressen: privacy@schaer.com.

 

8. ÄNDRINGAR

Behandlingsansvarigt bolag kan komma att helt eller delvis ändra på eller uppdatera vederbörande Sekretesspolicy för webbsidan. Detta kan även ske till följd av ändringar i de lagbestämmelser och regelverk som reglerar detta område och som tillvaratar dina rättigheter. Liknande ändringar och uppdateringar av Sekretesspolicyn kommer att delges webbsidans användare strax efter att de har börjat gälla och kommer att vara bindande så snart som de har publicerats på webbsidan. Vi ber dig därför att med jämna mellanrum besöka det här avsnittet på webbsidan för att vara informerad om den senaste och uppdaterade versionen av Sekretesspolicyn så att du alltid håller dig uppdaterad kring den information som vi samlar in och hur denna används.

9. KONTAKTUPPGIFTER

För att erhålla vilken som helst information om behandlingen av dina personuppgifter från Behandlingsansvarigs sida kan du vända dig till skrivande bolag via snigelpost, fax eller mejl till e-postadress privacy@schaer.com.
 

VARNING OM FÖRELIGGANDE RISKER 

Förenligt med den italienska sekretessombudsmannens riktlinjer av den 23 januari 2012 är bolaget Dr. Schär AG/S.p.A., i egenskap av förvaltarr av webbsidan www.schaer.com och av samtliga övriga webbsidor som tillhör det skrivande bolaget, skyldig att informera användaren om följande punkter: 
– Användaren ska i samband med datainmatningar noga överväga om det är lämpligt att en uppgift (inklusive e-postadress) som direkt eller indirekt kan avslöja användarens identitet matas in.
 – Användaren ska noga överväga lämpligheten med att publicera bilder och filmklipp varigenom personer och platser blir identifierbara. 
– Användaren ska vara särskilt uppmärksam på lämpligheten med att i sina inlägg införa data som direkt eller indirekt kan avslöja utomstående personers identiteter och exempelvis: andra personer som med inläggets skapare har gemensamt en viss sjukdom, livserfarenhet eller kliniskt förlopp. 
– Vad som skrivs på detta forum/virtuella gemenskap kan indexeras och spåras av generella sökmotorer som (Google, Yahoo, o.s.v.). 
Vi vill precisera att de uppgifter som matas in detta forum/virtuella gemenskap bara kan konsulteras av övriga användare som finns registrerade på webbsidan.

 

Den bindande språkversionen av sekretesspolicyn är den på italienska.